تمـاس : +۹۸ (۵۱) ۴۳۲۶۸۱۰۸
پست الکترونیکی : info@rtn.co.ir
شرکت روغن طلایی نیشابور

محصــولات مــــا

قیمت های ذیل بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون معاملات شرکت روغن طلایی نیشابور می باشد .

نام محصول قیمت محصول واحد محصول آخرین بروز رسانی قیمت
روغن خام سویا ۳۰,۰۰۰ ریال کیلوگرم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
کنجاله سویا خارجی - پرک ۱۵,۰۰۰ ریال کیلوگرم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
کنجاله سویا خارجی - پلیت ۱۵,۱۰۰ ریال کیلوگرم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
کنجاله سویا خارجی - پلیت (بسته بندی جهت صادرات) ۱۵,۳۰۰ ریال کیلوگرم ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
سایر انتخاب ها
عضویت در خبر نـامه

ما هرز نامه ای ارسال نمیکنیم

+98 (51) 43268108
© Copyright 2014 Neyshabur Golden Oil. All right reserved.